Задължения на професионалния домоуправител

Професионалният домоуправител е външен човек и той вижда нещата от независимата страна, както и може да се справи с всеки междусъседски конфликт, защото няма да заеме страна. Той се справя с всички задачи и по този начин се стреми за нормални условия в кооперациите, които управлява.

  • Привежда в изпълнение решенията взети от общото събрание;
  • Следи за спазването на вътрешния ред в етажната собственост, описан подробно в Правилник за вътрешния ред, прието от общото събрание;
  • Създава и поддържа книга на етажната собственост;
  • Изготвя годишен бюджет за управлението, ползването и поддържането на общите части на етажната собственост;
  • Съставя годишен план за извършени ремонти, преустройства, реконструкции в сградата, както и отчети за тяхното изпълнение;
  • Уведомява общинската администрация за своя избор като домоуправител и предостави данните си;
  • Уведомява своевременно собствениците, ползвателите и обитателите на етажната собственост при получаване на писмени уведомления от енергоразпределителните дружества, ВиК, Топлофикация и др., свързани с нормалното функциониране на етажната собственост;
  • Веднъж годишно свиква Общо събрание, на което да даде отчет за извършената работа, както и да се начертае план за дейностите през следващата година;
  • Определя размера на ежемесечните вноски, свързани с разходите за общата етажна собственост, които живеещите дължат съразмерно с дела си в общите части.